top of page

האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL / TLS פרוטוקול זה מאפשר למבקרים לנווט באתר ולהגיש מידע בצורה מאובטחת באמצעות HTTPS. כלומר, כל התקשורת בין הדפדפן שלך לאתר (שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת - כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.

bottom of page